Zásady PMI o ochraně soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI PMI
 
Ochranu soukromí bereme vážně. Tyto zásady ochrany soukromí vás seznamují s tím, kdo jsme, jaké informace o vás shromažďujeme a jak je zpracováváme. Informace o vás budeme používat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pro více informací klikněte na „zjistěte více” v každé sekci.
 
Přečtěte si, prosím, také naše podmínky užívání vztahující se na službu, o kterou máte zájem. Poskytnou vám více informací o našem podnikání a o případných omezeních. 
 
Kdo jsme?

Jsme členem skupiny Philip Morris International. Údaje o naší společnosti (obchodní firma, adresa, atd.) jsou vám poskytnuty zvlášť v okamžiku získání vašich osobních údajů (či pro účely potvrzení tohoto získání), například v oznámení zobrazeném v aplikaci, na webových stránkách, v e-mailu, sms, či ve smlouvě, kde je zahrnut odkaz na tyto zásady. 

 • PMI: Philip Morris International je přední mezinárodní skupinou tabákových společností, která se skládá z celé řady jednotlivých společností či „partnerů“.
 • PMI partneři: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je označován jako „PMI partner“. Slovo „my“ (nebo „nás“ nebo „naše“) odkazuje na PMI partnera, který o vás poprvé shromáždil údaje.
 • PMI produkt: znamená náš produkt nebo produkt jiného PMI partnera.

Jak o Vás shromažďujeme údaje?

Údaje o vás získáváme různými způsoby:

 • Můžete nám je poskytnout přímo (pokud se registrujete k odběru tiskových zpráv PMI nebo e-mailových upozornění a novinek; pokud nahrajete obsah na PMI digitální touchpoint, vyplníte formulář nebo nám zatelefonujete).

 • Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky (např. když používáte PMI aplikaci nebo navštívíte PMI webové stránky).
V těchto zásadách označujeme způsoby, kterými jste s námi v kontaktu (tj. aplikace a webové stránky) jako „PMI touchpointy“

Vaše údaje můžeme získávat přímo od vás především v případě, že:

 • se zapíšete do některé z našich členských databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 • se zapíšete do některé z našich členských databází (např. pokud se registrujete k odběru tiskových zpráv nebo e-mailových upozornění);

 • nahrajete obsah na digitální PMI touchpoint;

 • nás kontaktujete prostřednictvím PMI touchpointu nebo e-mailem, na sociálních médiích nebo telefonicky; nebo

 • se zúčastníte PMI průzkumů.

Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:

 • s námi komunikujete (například prostřednictvím touchpointu nebo platforem sociálních medií); nebo

 • používáte PMI touchpointy (např. prostřednictvím sledovacích mechanismů v aplikaci nebo webové stránce).

Údaje o vás můžeme automaticky shromažďovat za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií na digitálních PMI touchpointech. Konkrétně používané soubory cookies a ostatní technologie záleží na konkrétním PMI touchpointu. Další informace o těchto cookies (včetně Google cookies) a obdobných technologiích používaných na daném touchpointu, včetně informace o tom, jak můžete používání souborů cookies přijmout nebo odmítnout, jsou k dispozici v notifikaci o používání cookies na příslušném touchpointu.

Údaje můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, o nichž se v daném okamžiku dozvíte.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:

 • údaje nutné pro zasílání tiskových zpráv nebo e-mailových upozornění; 

 • údaje, které nám poskytnete, když nahrajete obsah na PMI touchpoint; 

 • údaje o vašich návštěvách PMI touchpointů; 

 • údaje, které nám poskytnete při telefonátech s telefonní ústřednou a call centry; 

 • údaje o vašich preferencích a zájmech;

 • údaje nutné k ověření vaší totožnosti a věku.

Údaje, které od vás získáváme přímo, budou zjevné ze souvislostí, za nichž je poskytujete. Například:

 • pokud nahrajete obsah na digitální PMI touchpoint, je možné, že nám poskytnete své jméno, uživatelské jméno, kontaktní údaje, podobu, polohu a informace o svých zájmech a preferencích;

 • pokud nám poskytnete informace o svých zájmech a preferencích, můžeme vám nabízet informace a služby, které vás zajímají;

 • můžeme od vás získávat údaje, které nám umožňují ověřit si vaši totožnost a věk.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o vašich návštěvách nebo telefonátech (např. čas a doba trvání);

 • využívání digitálních PMI touchpointů (např. stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci touchpointu, na které kliknete); a

 • informace o vašem zařízení (IP adresa nebo jiný identifikátor, informace o vaší poloze, informace o cookies, které jsme uložili na vaše zařízení).

Údaje, které získáváme od třetích osob, se obecně omezují na veřejně přístupné informace (jako jsou vaše preference a zájmy), například z veřejných příspěvků na sociálních médiích.

Pro jaké účely a na jakém právním základě používáme vaše osobní údaje?

V tomto oddílu popisujeme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Tyto Zásady jsou však globální povahy, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v těchto Zásadách omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi vaše osobní údaje zpracovávat.

S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • plnění právních povinností, například ověřování vašeho věku (je-li to nezbytné);

 • správa smlouvy o obsahu vytvářeném uživateli (pokud na PMI touchpoint nahráváte obsah);

 • poskytování tiskových zpráv a e-mailových upozornění;

 • umožnit vám používání PMI touchpointů a přizpůsobit používání PMI touchpointů vašim uživatelským preferencím;

 • celková správa a podpora našich obchodních aktivit a výše uvedeného, včetně správy vašich účtů, komunikace, podpora a odstraňování závad;

 • obchodní analytika a zlepšování PMI produktů a PMI touchpointů, jakož i údajů, které my (nebo naši partneři) poskytujeme osobám zajímajícím se o naši společnost;

 • jiné účely, o nichž vás budeme informovat, nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o vás.

Právním důvodem zpracování vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů (které vysvětlujeme podrobněji v oddílu „zjistěte více“):

 • plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;

 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;

 • oprávněný obchodní zájem, který není převážen vaším zájmem na ochraně osobních údajů;

 • v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících dvou důvodů, nebo vyžadují-li to právní předpisy, pak na základě vašeho souhlasu (který si od vás před zpracováním osobních údajů vyžádáme).

Níže uvádíme účely zpracování vašich osobních údajů, tomu odpovídající způsoby jejich shromažďování a právní podklad pro jejich zpracování:

Účel Způsob shromažďování a právní důvod pro Zpracování

Plnění regulatorních povinností

 • ověření vašeho věku 

Tyto údaje nám obvykle poskytujete přímo vy.

Tyto údaje zpracováváme, neboť musíme plnit naši právní povinnost jednat v určitých oblastech našeho podnikání pouze s dospělými osobami, nebo, pokud v dané zemi taková zákonná povinnost neplatí, z důvodu našeho oprávněného obchodního zájmu jednat pouze s dospělými osobami, který není převážen vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně vašich údajů. 

Doručování PMI touchpointů, tiskových zpráv a e-mailových upozornění

 • umožnění používat PMI touchpointy (například tak, že budete moct být přihlášení v částech touchpointu, které jsou pouze pro oprávněné uživatele, nebo správa vašich jazykových preferencí)

 • doručování PMI tiskových zpráv a e-mailových upozornění

 • personalizace vašich uživatelských zkušeností s PMI touchpointy (například personalizace vaší návštěvy přivítáním nebo nabídkou, o kterou byste mohli mít zájem)

 • správa vašich účtů a řešení problémů

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o sociálních sítích), a informací, které shromažďujeme automaticky (například využitím technologie sledování toho, jak užíváte PMI touchpointy).

Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu provozovat PMI touchpointy a personalizovat vaše uživatelské zkušenosti, nad kterým nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů. 

Správa smlouvy o obsahu vytvářeném uživateli (pokud je to v daném případě relevantní)

 • pokud nahrajete obsah na digitální PMI touchpoint, používáme informace o vás a váš obsah na plnění smluvních závazků, a to v souladu s podmínkami pro obsah vytvářený uživateli 

Tyto informace obvykle získáváme přímo od vás.

Tyto informace používáme, protože je to nutné k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli a protože máme oprávněný zájem udržovat náš vztah, inzerovat naše produkty (a to i prostřednictvím obsahu, který nahrajete na PMI touchpoint), a provozovat PMI touchpointy, nad kterým nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů.

Obchodní administrativa

 • organizační činnosti a vedení záznamů o obchodních aktivitách

 • administrace a pořádání akcí

 • komunikace s vámi, včetně zodpovídání vašich žádostí a dotazů

 • vývoj IT systémů, instalace, provoz a údržba

 • zajištění bezpečnosti systémů a zařízení 

 • správa databáze kontaktů

Tyto informace obvykle získáváme přímo od vás.

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem provozovat naše podnikání, udržovat vztahy s vámi, udržovat bezpečnost a integritu našich IT systémů, nad kterým nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k používání omezených údajů o vaší osobě.

Bezpečnost a monitorování systémů

 • Ověření a kontroly přístupů a přihlášení (pokud je to relevantní) 

Tyto informace jsou získávány automaticky různými způsoby, jako např. přes automatizované systémy a sledovací zařízení.

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem zajistit důvěrnost, integritu a bezpečnost naší digitální infrastruktury, nad kterým nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů.

Obchodní analýzy a vylepšení

 • pro účely obchodní analytiky a zlepšování (včetně zlepšování PMI produktů, prodejen, které prodávají PMI produkty, akcí, digitálních PMI touchpointů a informací, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům) 

Obvykle jde o kombinaci údajů, které nám poskytujete; údajů, které shromažďujeme automaticky; a (v případech zákonem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob. 

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na analýze a zlepšování výkonnosti našeho podnikání, našich produktů, PMI touchpointů, prodejen a akcí a na možnosti nabídnout dalším osobám účast na propagaci PMI produktů, kterýžto zájem není převážen zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

   

V případech, kdy zpracování vašich osobních údajů naší společností není podloženo některým z výše uvedených právních důvodů, nebo vyžadují-li to právní předpisy, vyžádáme si před zpracováním těchto údajů váš souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

V určitých případech můžeme vaše údaje zpracovávat způsoby, které nejsou výše popsány. V takových případech vám poskytneme dodatečné informace o ochraně soukromí, kde bude předmětné zpracování vysvětleno. Všechny vydané dodatečné informace byste si měli přečíst spolu s těmito zásadami.

S kým sdílíme vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s PMI partnery;

 • se třetími osobami, které PMI partnerům nebo vám poskytují produkty nebo služby; 

 • s jinými třetími osobami v zákonem povolených nebo požadovaných případech.

Informace o vás sdílíme s ostatními pouze v souladu s právními předpisy. Pokud právní předpisy vyžadují váš souhlas, nejprve si jej od vás vyžádáme.

Zjistěte více…

Sdílení údajů s ostatními PMI partnery

 • Vaše údaje budou sdíleny se společností Philip Morris Products S.A. (se sídlem v Neuchâtel, Švýcarsko) - místem ústřední správy zpracovávání osobních údajů pro PMI partnery. Společnost Philip Morris International Products S.A. zpracovává vaše údaje pro všechny účely popsané v těchto zásadách.

 • Vaše údaje mohou být sdíleny s PMI partnerem, který má na starost stát, v němž žijete (je-li odlišný od PMI partnera, který tyto údaje poprvé shromáždil), a to pro všechny účely popsané v těchto zásadách.

 • Vaše údaje mohou být sdíleny s jakýmkoliv dalším PMI Partnerem, kterého kontaktujete (například pokud cestujete do zahraničí a chcete vědět o aktivitách PMI Partnera v dané zemi), za účelem zlepšení služeb, které vám poskytujeme.

Podrobné údaje o PMI partnerech a zemích, ve kterých mají sídlo, naleznete zde.

Dodatečné body specifické pro určitou zemi

V závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíte, bychom vás chtěli upozornit na některé další body.

Jste-li v Japonsku, zjistěte více…

Pokud se nacházíte v Japonsku, chtěli bychom vás informovat, že údaje o vás sdílíme za účely popsanými v tomto oznámení s ostatními pobočkami PMI na základě „společného užívání” ve smyslu japonských právních předpisů na ochranu osobních údajů. Při sdílení údajů o vás přistupuje společnost Philip Morris Japan Limited (PMJ) k vašim osobním informacím zodpovědně a stejný přístup požadujeme i od všech osob, se kterými vaše údaje sdílíme. Pokud se tyto osoby nacházejí mimo Japonsko, přijmeme přiměřená opatření v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy.

Sdílení údajů s třetími osobami

 • V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy můžeme vaše údaje sdílet se třetími osobami, které poskytují PMI partnerům nebo vám produkty nebo služby (tj. např. poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovatelských služeb, poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé služeb ověření věku).

 • V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy mohou být vaše údaje sdíleny s  dalšími třetími osobami v případech právem dovolených nebo vyžadovaných, například s dozorovými orgány; ministerstvy; v rámci vyřizování žádostí donucovacích orgánů či jiných státních úřadů; pokud dojdeme k závěru, že zpřístupnění je nezbytné nebo žádoucí k zabránění vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty, či v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou činnost; a v kontextu organizační restrukturalizace.

Kam mohou být vaše údaje zasílány?

JJako u všech nadnárodních organizací platí, že PMI partneři sdílejí údaje po celém světě. Vaše osobní údaje tedy mohou být předávány globálně (například pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), znamená to, že mohou být vaše údaje předány i na území mimo EHP; pokud se nacházíte v Austrálii, mohou být vaše údaje předány mimo Austrálii).

Zjistěte více…

Při zpracování osobních údajů popsaném v těchto zásadách mohou být vaše údaje předávány v rámci nebo i mimo zemi nebo oblast, kde byly shromážděny, a to i do zemí či na území, které nezajišťují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů.

Například PMI partneři působící v EHP mohou osobní údaje předávat rovněž PMI partnerům mimo EHP. Ve všech těchto případech se bude předávání realizovat:

 • na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision);

 • při dodržení odpovídajících záruk, například vzorových smluv EU (EU Model Contracts); nebo

 • za podmínky, že bude předání nezbytné k plnění povinností ze smlouvy s vámi uzavřené (či pro implementaci předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost) nebo pro uzavření či plnění smlouvy uzavřené ve vašem zájmu mezi námi a třetí osobou, například ve vztahu k zajištění přepravních podmínek.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích aplikována odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Naši dodavatelé služeb se nacházejí v řadě zemí po celém světě, zejména v EHP, Švýcarsku, USA, Kanadě, Indii, na Filipínách, v Indonésii a v Austrálii.

Jak vaše údaje chráníme?

Zavádíme odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany námi držených osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, užitím, změnou nebo zničením. Ve vhodných případech používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět při ochraně vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž vyžadujeme plnění přísných požadavků na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení od poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracujeme.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Poté budou dotčené údaje vymazány. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro jejž byly údaje shromážděny. Za určitých okolností máte právo po nás požadovat výmaz svých osobních údajů. V určitých případech máme zákonnou povinnost vaše osobní údaje uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v níže uvedené tabulce:

Druh Vysvětlení/typická kritéria pro uchovávání
• záznamy v databázích Pokud jste se přihlásili k odběru e-mailových upozornění (nebo podobnému odběru) nebo k používání PMI digitálního touchpointu, většina informací ve vašem profilu je uchovávaná po dobu, kdy budete dostávat e-mailová upozornění, budete používat digitální touchpoint nebo odpovídat na naše sdělení. Některé prvky vašeho profilu, jako například historie vašeho používání touchpointu, se však pro nás časem přirozeně stanou neaktuálními, takže je automaticky po uplynutí určité doby vymažeme, jak odpovídá účelu, pro který jsme je shromáždili. 
• kontrolní stopa (logování) systému Kontrolní stopa (logování) systému je obvykle uchovávána pouze po dobu několika měsíců.
• obchodní analytika Data obchodní analytiky jsou typicky shromažďována automaticky, když využíváte PMI touchpointy, a anonymizována/agregována krátce poté.

Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás shromažďujeme, můžete mít některá nebo všechna z následujících práv:

 • právo požadovat po nás přístup k vašim osobním údajům;

 • právo požadovat po nás opravu, aktualizaci nebo výmaz vašich osobních údajů;

 • právo požadovat po nás za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů;

 • právo vznášet proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností námitky;

 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů naší společností;

 • za určitých okolností právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo zvolit si možnost odmítnutí (opt out) zpracování těchto údajů naší společností pro účely přímého marketingu; a

 • právo podat stížnost orgánu dozoru ve vaší zemi (pokud takový orgán existuje).

Nabízíme vám snadný způsob výkonu těchto práv, například pomocí možnosti „odhlásit“ („unsubscribe“) nebo uvedením kontaktní adresy ve zprávách od nás.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například o nových produktech nebo službách. Zobrazování těchto zpráv můžete vypnout v nastavení svého telefonu nebo předmětné aplikace.

Vaše práva závisí na právních předpisech vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto Zásad) za účelem zjištění dalších podrobností.
 
Práva ve vztahu k Vašim osobním údajům,
které o Vás shromažďujeme
Další podrobnosti
(poznámka: všechna tato práva podléhají
určitým zákonným omezením)
• právo požadovat po nás přístup k  vašim osobním údajům;

Jedná se o potvrzení:

 • zda zpracováváme vaše osobní údaje;

 • naší obchodní firmy a kontaktních údajů;

 • účelu zpracování;

 • kategorií dotčených údajů;

 • kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a pokud se některá osoba nachází mimo EHP a nemůže využít rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision), o vhodných zárukách ochrany těchto údajů;

 • zdroje těchto údajů (pokud jej máme), pokud jsme je nezískali od vás;

 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, o čemž budete vyrozuměni), včetně profilování, které má právní účinky, jež se vás týkají, nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká, jakož i informace o logických postupech, na základě kterých toto rozhodování funguje, a významu a očekávaných důsledcích tohoto zpracování; a

 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme tyto údaje uchovávat.

Na žádost vám poskytneme kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme (nebudou-li tím dotčena práva a svobody jiných).

• právo požadovat po nás opravu nebo aktualizaci osobních údajů Platí, pokud údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.
• právo požadovat po nás výmaz osobních údajů

Platí, pokud:

 • údaje, které máme v držení, již nejsou ve vztahu k účelům, pro něž je zpracováváme, nezbytné;

 • zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy svůj souhlas odvoláte (v tom případě si budeme pamatovat, že se na vás již nemáme znovu obracet, ledaže nám oznámíte, že chcete, abychom všechny údaje o vás vymazali, v kterémžto případě budeme vaše přání respektovat);

 • zpracováváme osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu a na základě vaší námitky zjistíme, že nemáme oprávněný zájem na dalším trvání takového zpracování;

 • předmětné údaje byly získány nebo zpracovávány protiprávně; nebo

 • je to nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti.

• právo požádat nás o omezení zpracovávání osobních údajů

Toto právo se dočasně uplatní, zatímco se zabýváme vaší věcí, pokud:

 • zpochybňujete přesnost údajů, které zpracováváme; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu

(pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme vás předtím, než tyto údaje opět použijeme).

Toto právo rovněž platí, pokud:

 • užívání dotčených osobních údajů naší společností je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem těchto údajů; nebo
 • tyto údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete jako důkazy v rámci soudního řízení.
• právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů naší společností V této souvislosti vám náleží dvě práva:
 • (i) pokud vaše údaje používáme pro účely přímého marketingu: můžete zpracování odmítnout (opt out), aniž byste museli tento požadavek zdůvodňovat, a my vaší žádosti vyhovíme; a
 • (ii) pokud vaše údaje užíváme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely, než je přímý marketing, můžete proti užívání těchto údajů naší společností vznášet námitky, s vysvětlením vaší konkrétní situace, a my vaše námitky posoudíme.
• právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností Platí, pokud je zpracování vašich osobních údajů naší společností založeno na souhlasu. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.
• právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud:

 • (i) jste nám poskytli údaje; a

 • (ii) my tyto údaje užíváme automatizovaným způsobem, a to buď na základě vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči vám,

máte právo tyto údaje od nás získat zpět v obvykle užívaném formátu a právo požadovat po nás předání těchto údajů někomu jinému, bude-li to pro nás technicky proveditelné.

• právo podat stížnost dozorovému orgánu ve své zemi

Každá země Evropského hospodářského prostoru musí pro tyto účely zřídit alespoň jeden veřejnoprávní orgán.

Kontaktní údaje těchto státních orgánů naleznete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Další body související s vybranými zeměmi

V závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíte, máte případně určitá další práva.

Jste-li ve Francii, zjistěte více…

 • Pokud se nacházíte ve Francii, máte právo dávat nám pokyny ohledně svých údajů, které máme, pro případ vašeho úmrtí (konkrétně zda bychom měli tyto údaje uchovat nebo vymazat, a zda ostatní mají právo je vidět). Máte právo:
 • (A) dávat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb zapsanému u francouzského orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů (zvaného „CNIL“) (tyto pokyny platí pro veškeré zpracovávání vašich údajů); nebo
 • (B) dávat konkrétní pokyny nám, přičemž tyto pokyny budou aplikovatelné pouze na zpracování vašich údajů naší společností.

Na základě vašich pokynů budeme například povinni předat vaše údaje třetí osobě (avšak v případech, kdy budou tyto údaje obsahovat i údaje o jiných osobách, může se stát, že v důsledku naší povinnosti respektovat též práva na soukromí těchto osob, nebudeme moci vaše pokyny zcela splnit). Máte právo ustanovit třetí osobu jako osobu odpovědnou za zajištění toho, že vaše pokyny budou splněny. Pokud žádnou třetí osobu tímto způsobem neustanovíte, budou vaši dědicové (pokud ve svých pokynech nestanovíte jinak) oprávněni vykonávat po vaší smrti vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

 • (i) za účelem správy vaší pozůstalosti (v tom případě se mohou vaši dědicové dostat k osobním údajům za účelem zjištění a získání informací, které by mohly být užitečné pro správu vaší pozůstalosti, včetně digitálního zboží nebo informacím, které by mohly být považovány za rodinnou památku, jež je způsobilá na ně přejít); a
 • (ii) za účelem zajištění toho, aby osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje, vzaly na vědomí skutečnost vašeho úmrtí (například uzavření vašeho účtu a omezení jeho užívání nebo aktualizování vašich údajů).

Své pokyny jste oprávněni kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v případě vašeho úmrtí jsou uvedeny v článku 40-1 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978. Není-li stanoveno jinak, platí, že v případě úmrtí přestanete svůj účet užívat a my vymažeme vaše údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů (pro více informací viz odstavec „Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?“).

Jste-li v Austrálii, zjistěte více …

 • Pokud se nacházíte v Austrálii, týkají se vás následující informace:
 • (A) Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudeme vám moct (v příslušném rozsahu) informace či služby, o které žádáte; a
 • (B) naše Zásady ochrany osobních údajů (přístupné na stránce https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvětlují: (i) jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak osobní údaje, které o vás máme k dispozici, můžete opravit; (ii) jak můžete podat žádost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji; a (iii) jak budeme vyřizovat stížnosti. 

Na koho byste se měli obracet s dotazy?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv, zde naleznete kontaktní údaje příslušného PMI partnera a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která vám PMI partner zasílá.

Pokud ve vaší zemi působí orgán dohledu pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy či problémy. Pokud příslušný PMI partner není schopen vaše dotazy nebo problémy vyřídit, máte též právo domáhat se soudní ochrany u příslušného vnitrostátního soudu.

Změny těchto zásad

Tyto zásady (a jakékoli doplňkové zásady ochrany soukromí) můžeme příležitostně aktualizovat. V zákonem stanovených případech vás budeme o těchto změnách informovat, případně, vyžadují-li to právní předpisy, si k těmto změnám vyžádáme váš souhlas.

Datum poslední změny: 29. 3. 2019. Předešlé verze Zásad můžete najít zde.